Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Bra att veta - Finlands ambassad, Kairo : Bra att veta

FINLANDS AMBASSAD, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Tel. +20 2 2736 3722, Fax. +20 2 2737 1376
E-post sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Bra att veta

Att ingå äktenskap I Egypten

ATT INGÅ FORMELLT ÄKTENSKAP MED EN EGYPTISK MEDBORGARE; DOKUMENT SAMT ÅTGÄRDER SOM KRÄVS AV FINSKA MEDBORGARE

I Kairo förrättar följande myndighet vigslar:

NOTARY OFFICE FOR REGISTERING MARRIAGES FOR FOREIGNERS (NEW ANNEX)

Ministry of Justice (next to the State Security Headquarters)

Fourth Floor, Lazoughli Square, CAIRO

Tel.: (02) 27953587 / (02) 27953299

Utöver de dokument som nämns nedan, kan de egyptiska myndigheterna i vissa fall begära tilläggsdokument eller vidare utredning. Även förändringar i lagstiftning, som ambassaden inte genast får kännedom om, kan förekomma. Den blivande maken/makan med egyptiskt medborgarskap, bör alltid kontrollera vilka dokument som krävs med egyptiska myndigheter.

För att ingå äktenskap i Egypten bör en finsk medborgare överlämna åtminstone följande dokument till den myndighet som förrättar vigseln.

  • Identitetsbevis t.ex. pass
  • Omfattande, flerspråkigt ämbetsbevis, översatt till arabiska och legaliserat i Finland. Av beviset bör framgå personens religion.
  • Flerspråkigt intyg över verkställd prövning av hinder mot äktenskap som ingås utomlands, översatt till arabiska och legaliserat i Finland.
  • Utredning av personens ekonomiska situation, gäller enbart om den finska medborgaren som ingår äktenskap är en man.

Mer information finns på www.maistraatti.fi

Dokument, samt översättningar, bör legaliseras av utrikesministeriet i Finland och därefter av Egyptens ambassad i Helsingfors, Östra allén 2, 00140 Helsingfors, +358 9 477 7470.

Instruktioner: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=323268&nodeId=49373&contentlan=1&culture=fi-FI

Kundbetjäningen är öppen måndag till onsdag kl. 09.00-12.00, övriga tider enligt överenskommelse.

Legalisering av dokument

Eftersom finska myndigheter inte har möjlighet att säkerställa att utländska dokument undertecknats av personer med laglig befogenhet att utfärda dylika dokument, kan myndigheter i Finland inte godkänna dokument som utfärdats av myndigheter i Egypten eller Sudan.

I enlighet med lagen om konsulära tjänster 498/1999 paragraf 33, erbjuder Finlands ambassad i Kairo även notarietjänster. Till notarietjänsterna hör bl.a. att ambassaden kan utfärda intyg gällande äktheten av en underskrift av en tjänsteman vid utrikesministeriet i Egypten eller Sudan, samt gällande tjänstemannens befogenhet att underteckna dokumentet i fråga. Intyg kan utfärdas om ambassaden har tillgång till exempel på underskrifter från myndigheten i fråga. Legalisering görs på engelska och är en stämpel som intygar att namnteckningen på dokumentet är äkta.

Underskrifter på dokument utfärdade av egyptiska myndigheter bör legaliseras innan uppgifterna kan införas i befolkningsregistret i Finland.

För att uppgifterna i ett dokument skall kunna införas i befolkningsregistret i Finland, bör således de utfärdande myndigheternas underskrifter legaliseras. I praktiken betyder denna legalisering att underskrifterna på ett dokument eller intyg utfärdat av en lokal myndighet (t.ex. notarie, tingsrätt, registrerande myndighet) i Egypten eller Sudan, verifieras av utrikesministeriet i respektive land.

Därefter intygar Finlands ambassad i Kairo äktheten av den verifierande tjänstemannens underskrift, baserat på de exempel på underskrifter av tjänstemän, med behörighet att underteckna dylika dokument, som tillhandahållits ambassaden från utrikesministerierna i Egypten och Sudan. Utrikesministerierna i Egypten och Sudan bekräftar alltså namnteckningarna på dokumenten utfärdade av lokala myndigheter, men inte äktheten av dokumentets innehåll. Finlands ambassad agerar på motsvarande vis.

Finska medborgare behöver vanligtvis notarietjänster för att registrera ett äktenskap som ingåtts utomlands, eller ett barn som fötts utomlands, i det finska befolkningsregistret. Finlands ambassad i Kairo legaliserar inte dokument utfärdade av finländska myndigheter. Dylika dokument, samt översättningar, utfärdade av myndigheter i Finland bör legaliseras i utrikesministeriet i Finland och efter detta i Egyptens ambassad i Helsingfors, Östra allén 2, 00140 Helsingfors, +358 9 477 7470.

Instruktioner: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=323268&nodeId=49373&contentlan=1&culture=fi-FI

Ambassaden i Kairo betjänar kunder från måndag till onsdag kl. 9.00-12.00.

Införskaffande av dokument och adressuppgifter utomlands

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=49437&culture=fi-FI&contentlan=1

Beredskapsplan för finska medborgare som bor eller vistas i Egypten

WordBeredskapsplan

Skriv ut

Uppdaterat 13.11.2018


© Finlands ambassad, Kairo | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter